flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток
до рішення зборів суддів

Ковпаківського районного суду м.Суми

від 17 липня 2015 року № 39.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Ковпаківського районного суду м.Суми

від 17 липня 2015 року №39.

ЗАСАДИ
використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду м.Суми
Із змінами та доповненнями внесеними відповідно до рішення зборів суддів
Ковпаківського районного суду м. Суми

від 18.03.2016 року №2;
від 30.09.2016 року №3;
від 14.04.2017 року №5;
від 23.02.2018 року №2;
від 20.12.2018 року №12;
від 10.01.2019 року №1;
від 26.06.2020 року №6;

ЗМІСТ
I. Загальні положення 4
1.1. Предмет регулювання 4
1.2. Визначення термінів 4
1.3. Цілі та завдання Положення 6
1.4. Особливості функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції ………………………………………………………………….……7
II. Порядок функціонування автоматизованої системи 8
2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи 9
2.2. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху 10
2.3. Розподіл судових справ між суддями 11
Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями………………………………….………………………………….…..12
Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями 13
Автоматизований розподіл судових справ між суддями 14
Визначення запасного судді у кримінальному провадженні 18
Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні 18
Визначення слідчого судді 19
Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді 19
Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями 21
Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи 23
Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями 24
2.4. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів) ………………………………………………………………………..………...25
2.5. Визначення присяжних 25
2.6. Визначення народних засідателів 26
{викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}
2.7. Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили 27
2.8. Надання інформації про стан розгляду судових справ 28
2.9. Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах 29
2.10. Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ 29
2.11. Підготовка статистичних даних 30
2.12. Передача судових справ до електронного архіву 31
III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування …31
IV. Прикінцеві та перехідні положення…………………………………..……32
Додаток 1 Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями…………………………………………………………………..……....33
Додаток 2 Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів…..34
Додаток 3 Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів …………..35
Додаток 4 Протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді …………………………………………………………………………………….36
Додаток 5 Протокол заміни основного судді запасним суддею …….……..37
Додаток 6 Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду ………………………………………………………………………………….…38
Додаток 7 Розпорядження щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ ……………………………………………………….39
Додаток 8 Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями…………………………………………………………….............. 40
Додаток 9 Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді ………………………………………………………………….41
Додаток 10 Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями …..…………………………………………….…………...42
Додаток 11 Протокол автоматичного визначення присяжних …….………..43
Додаток 12 Протокол попереднього відбору присяжних …………………...44
{викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}
Додаток 13 Протокол повторного автоматизованого розподіл судової справи між суддями………………………………………………...……………………45
{викладено згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

І. Загальні положення
Засади використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду м. Суми (далі – Засади) розроблено відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів Україні від 02 квітня 2015 року № 5, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
1.1. Предмет регулювання
1.1.1. Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, здійснюється цими Засадами відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів.
1.1.2. Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.
1.1.3. Засадами не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.
1.2. Визначення термінів
1.2.1. Наведені у Засадах терміни вживаються в такому значенні:
автоматизована система – сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо;
автоматизоване робоче місце – програмно-апаратний комплекс, що складається з персональної електронної обчислювальної машини та інших пристроїв, прикладного програмного забезпечення загального призначення і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та призначений для автоматизації діяльності користувача системи в межах його повноважень та компетенції і діє у складі автоматизованої системи документообігу суду, в тому числі для обміну інформацією з іншими автоматизованими робочими місцями та (або) іншими автоматизованими системами із застосуванням каналів зв’язку;
автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка створила електронний документ;
адміністратор автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової інформаційної системи – далі ЄСІС) – державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке забезпечує:
технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому згідно з вимогами ЄСІС, виконує інші функції відповідно до розпоряджень ДСА України та взятих на себе договірних зобов'язань;
сервіс обміну обліково-інформаційними картками, електронними документами суду з центральною базою даних автоматизованої системи документообігу суду у відповідності до протоколів обміну, затверджених адміністратором автоматизованої системи;
вбудований редактор текстів – функціональна частина автоматизованої системи, що надає можливість створення та налаштування шаблонів документів, а також забезпечує виготовлення процесуальних та інших документів суду на підставі цих шаблонів в інтерфейсі текстового редактора;
виконавчий документ – виконавчий лист, наказ господарського суду, судовий наказ, ухвала, постанова суду у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях (справах) та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
електронний архів – відокремлена частина бази даних, що містить інформацію про судові справи та/або документи, передані до архіву суду, і не підлягає редагуванню;
комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;
користувач автоматизованої системи – суддя, помічник судді, працівник апарату суду, технічний адміністратор (на підставі наказу керівника апарату суду);
оригінал електронного документа суду – електронний примірник документа суду з обов'язковими реквізитами, в тому числі з електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) автора, що не підлягає редагуванню;
оригінал електронного судового рішення – електронний примірник судового рішення з ЕЦП судді (головуючого судді або судді-доповідача у разі колегіального розгляду судової справи), що не підлягає редагуванню;
підсистема – виділений за певними ознаками модуль автоматизованої системи для вирішення конкретних завдань цієї системи, що встановлюється на кожному автоматизованому робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи користувача автоматизованої системи;
права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;
провадження у судовій справі – сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом судової справи;
редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП;
суд – суд загальної юрисдикції, який розглядає справи в порядку адміністративного, господарського, кримінального або цивільного судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення;
судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;
судове рішення – процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ, окрема думка судді тощо);
реєстрація вхідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі факту надходження до суду судових справ та інших передбачених законом документів;
реєстрація вихідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі надсилання судом документів, виготовлених у суді;
технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за цією судовою установою.
{підпункт 1.2.1 пункту 1.2 доповнено абзацами двадцять п’ятим – двадцять сьомим, згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р. такого змісту:}
постійно-діюча колегія суддів - колегія суддів, що складається з основного складу та резервних суддів;
основний склад постійно-діючої колегії - визначений процесуальним законодавством кількісний склад суддів, які здійснюють розгляд справи по суті;
резервний суддя (резервні судді) постійно-діючої колегії - суддя (судді), який (які) залучаються на заміну судді (суддів) - члена (членів) основного складу постійно-діючої колегії (за винятком головуючого, судді- доповідача) у разі неможливості останнім (останніми) здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді (продовжувати розгляд) судових справ.».

1.3. Цілі та завдання Засад
1.3.1. Засади визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в Ковпаківському районному суді м.Суми (далі – автоматизована система), яка забезпечує:
реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;
об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);
визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

{підпункт 1.3.1 пункту 1.3 викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}
надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ Ковпаківським районним судом м.Суми у випадках, встановлених законом;
оприлюднення передбаченої цими Засадами інформації для розміщення на веб-сайті Ковпаківського районного суду м.Суми веб-порталу "Судова влада України";
виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;
централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених Ковпакивським районним судом м.Суми;
підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;
видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;
автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;
передачу судових справ до електронного архіву.
1.3.2. Для функціонування автоматизованої системи Ковпаківський районний суд м.Суми забезпечує:
своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;
своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;
захист інформації автоматизованої системи в суді;
своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;
інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.
1.4. Особливості функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції

1.4.1. У Ковпаківському районному суді м.Суми як загальному суді використовується комп’ютерна програма "Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.
1.4.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в Ковпаківському районному суді м.Суми здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з ДСА України та Ковпаківським районнім судом м.Суми як судом загальної юрисдикції.
1.4.3. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду міста Суми збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до цих Засад.
Засади використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду міста Суми (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.».
{підпункт 1.4.3 пункту 1.4 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

II. Порядок функціонування автоматизованої системи
Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в Ковпаківському районному суді м.Суми, а саме:
реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;
розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних засідателів;
{ викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}
взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;
фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;
реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;
контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді (судді-доповідача), голови суду про закінчення цих строків;
використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;
оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;
індексацію документів та їх контекстний пошук;
виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;
зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;
відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;
надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;
підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;
надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);
передачу судових справ до електронного архіву;
надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.
2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи
2.1.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Ковпаківському районному суді м.Суми визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.
Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.
Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.
2.1.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цими Засадами інформацію.
2.1.3. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.
2.1.4. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цих Засад та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.
2.1.5. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в Ковпаківському районному суді м.Суми несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор.
2.1.6. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.
2.2. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху
2.2.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступу до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.
Реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.
2.2.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначається інструкцією з діловодства.
До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файла.
2.2.3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.
2.2.4. Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.
Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри). Наприклад: 592/362/15.
2.2.5. Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства Ковпаківського районного суду м. Суми. Цей номер може містити, зокрема, індекс, код суду, номер судової справи за порядком у поточному році, рік реєстрації, інші дані, необхідні для діловодства Ковпаківського районного суду м. Суми.
2.2.6. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:
у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;
у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.
2.2.7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.
2.3. Розподіл судових справ між суддями
2.3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.
2.3.2. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:
автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;
розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;
визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);
повторного автоматизованого розподілу судових справ.
Збори суддів Ковпаківського районного суду міста Суми мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених цими Засадами.
{підпункт 2.3.2 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:
за два місяці до закінчення повноважень судді;
за сім календарних днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);
за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;
у період відпустки судді;
за один робочий день до дня відпочинку (незалежно від кількості днів відпочинку);
{підпункт 2.3.3 пункту 2.3 доповнено абзацом шостим згідно рішення зборів суддів №12 від 20.12.2018 р. у зв’язку з чим абзаци шостий- дванадцятий, вважати абзацами сьомим - тринадцятим}
за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;
під час тимчасової непрацездатності судді;
за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду), якщо її тривалість становитиме менше семи календарних днів;

за три робочі дні до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду), якщо тривалість навчання, підвищення кваліфікації, тощо, становитиме більше семи календарних днів;

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);
у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;
в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.
Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями
2.3.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:
- із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

- суддям, які займають адміністративні посади, визначити коефіцієнт навантаження розгляду справ та матеріалів:
- голова Ковпаківського районного суду міста Суми – 0,75
- заступник голови Ковпаківського районного суду міста Суми – 0,9
2.3.5. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 цих Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.
2.3.6. Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів відповідного суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.
2.3.7. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 цього Положення, не допускається.
Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями
2.3.8. Збори суддів відповідного суду мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.
Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.
2.3.9. Якщо розгляд справи здійснюється колегіально, склад колегії суддів визначається автоматизованою системою.
{підпункт 2.3.9 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.10. Виключено.
{підпункт 2.3.10 пункту 2.3 виключено згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.11. Збори суддів відповідного суду мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:
у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);
у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);
у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.50 пункту 2.3 цього Положення;
які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.
у разі повторного надходження до суду позовних заяв, з передбачених процесуальним законом підстав.
{підпункт 2.3.11 пункту 2.3 доповнено абзацом шостим згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
стосовно суддів, щодо яких за рішенням зборів суддів запроваджується (змінюється) спеціалізація з розгляду конкретних категорій справ.
{підпункт 2.3.11 пункту 2.3 доповнено абзацом сьомим згідно рішення зборів суддів №6 від 26.06.2020 р.}

2.3.12. Збори суддів відповідного суду мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.
2.3.13. Збори суддів відповідного суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов’язки, не пов’язані із здійсненням правосуддя (секретаря судової палати, секретаря Пленуму, вченого секретаря НКР та судді, визначеного доповідачем щодо проекту постанови Пленуму або довідки про вивчення чи узагальнення судової практики, а також є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність в Національній школі суддів України), але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.
2.3.14. Збори суддів відповідного суду мають право визначати необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи.
2.3.15. Збори суддів відповідного суду мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.
2.3.16. Зміни до налаштувань автоматизованої системи згідно з підпунктами 2.3.8–2.3.15 пункту 2.3 цих Засад, вносяться не пізніше одного робочого дня, що передує даті їх застосування, визначеній зборами суддів Ковпаківського районного суду м. Суми.
Автоматизований розподіл судових справ між суддями
2.3.17. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.
За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями, визначеними статтею 247 КПК України.
Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.
2.3.18. Автоматизований розподіл судових справ між суддями в судах, в яких відсутня спеціалізація або її застосування неможливе, здійснюється між усіма суддями.
2.3.19. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.
2.3.20. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, то при автоматизованому розподілі таких судових справ автоматизованою системою визначається весь склад колегії суддів згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 цих Засад.»
Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів (додаток 2), що автоматично створюється автоматизованою системою.
Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення складу колегії суддів відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення складу колегії суддів; тривалість автоматизованого розподілу.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про визначення складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.
У разі коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за ,який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів, визначених відповідно до абзацу першого цього підпункту.
2.3.21. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.
Тимчасова відсутність судді-члена колегії, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.
У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо)
Заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.20 пункту 2.3 цих Засад.
Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.
У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.20 пункту 2.3 цих Засад»
{підпункт 2.3.21 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.22. Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.
2.3.23. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.
У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цих Засад.
2.3.24. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.
2.3.25. Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду першої інстанції для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.
Не підлягають автоматизованому розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, які надійшли до суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.)
{підпункт 2.3.25 пункту 2.3 абзац третій виключено згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.26. У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.
При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.
2.3.27. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 1), що автоматично створюється автоматизованою системою.
Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями Ковпаківського районного суду м. Суми. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності) за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів автоматизованої системи щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.
Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.
2.3.28. У разі розгляду судової справи колегією суддів відповідного суду до протоколу та звіту автоматично включаються прізвища суддів, які входять до складу колегії із зазначенням прізвища головуючого судді.
2.3.29. У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів у суді першої інстанції після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється автоматичне визначення складу колегії суддів у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.20 пункту 2.3 цих Засад.
2.3.30. У випадках зміни складу колегії суддів у зв’язку з вибуттям судді зі складу постійної колегії суддів або з припиненням повноважень судді, заміна судді, який вибув, здійснюється автоматизованою системою в порядку, зазначеному в пункті 2.3.23 цих Засад. Особливості застосування даного пункту можуть бути передбачені зборами суддів.
Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол автоматичної зміни складу колегії суддів (додаток 3), що автоматично створюється автоматизованою системою.
Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про зміну складу колегії суддів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичної зміни складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про зміну складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичної зміни складу колегії суддів; тривалість автоматичної зміни складу колегії суддів.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про зміну складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні
2.3.31. Запасний суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу справ між суддями.
2.3.32. Результатом визначення запасного судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4), що автоматично створюється автоматизованою системою.
2.3.33. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення запасного судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення запасного судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення запасного судді; тривалість автоматичного визначення запасного судді. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення запасного судді автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення запасного судді автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол автоматичного визначення запасного судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про автоматичне визначення запасного судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні
2.3.34. У разі заміни основного судді запасним суддею створюється протокол заміни основного судді запасним суддею (додаток 5), що автоматично створюється автоматизованою системою.
2.3.35. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про заміну основного судді запасним суддею. Звіт містить такі відомості: дата та час початку заміни основного судді запасним суддею; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо заміни основного судді запасним суддею; версія автоматизованої системи; час закінчення заміни основного судді запасним суддею; тривалість автоматичного розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо заміни основного судді запасним суддею автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо заміни основного судді запасним суддею автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол заміни основного судді запасним суддею роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про заміну основного судді запасним суддею може бути роздрукований для службового використання в суді.
Визначення слідчого судді
2.3.36. Слідчий суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між суддями.
2.3.37. Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4), що автоматично створюється автоматизованою системою.
2.3.38. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення слідчого судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення слідчого судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення слідчого судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення слідчого судді; тривалість автоматизованого розподілу.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол автоматичного визначення слідчого судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.
Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді
2.3.39. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа (відповідно до ч.1 ст.76, ч.1 ст.416, ч.1 ст.439 КПК України; ч.1 ст.37 ЦПК України та ч.1 ст.28 КАС України).
{підпункт 2.3.39 пункту 2.3 зі змінами згідно рішення зборів суддів №1 від 10.01.2019 р.}

2.3.40. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються також:
судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;
судові справи про перегляд заочного рішення;
судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 431-435,442 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
{абзац 4 підпункту 2.3.40 пункту 2.3 із змінами згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р. та зі змінами згідно рішення зборів суддів №1 від 10.01.2019 р.}
клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;
матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;
судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;
судові справи про адміністративні правопорушення, які були направлені суддею на доопрацювання та усунення недоліків, після їх повернення до суду передаються на розгляд тому ж судді, який повертав дані справи;
{ доповнено абзацом 8 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 згідно рішення зборів суддів №2 від 23.02.2018 р. (у зв’язку з чим абзаци восьмий – дванадцятий, вважати абзацами дев’ятим – тринадцятим)}
зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;
заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;
заяви про відновлення втраченого судового провадження;
заяви про забезпечення позову, доказів.
У випадку відсутності раніше визначеного судді (відрядження, навчання, відпустка тощо) передавати йому справи після його виходу на роботу, а в окремих випадках, які потребують негайного вирішення справи, передавати ці справи на автоматизований розподіл.
2.3.41. У випадку скасування судового рішення за нововиявленими обставинами справа (кримінальне провадження) що переглядалась(лось) продовжує розглядатись складом суду, що скасував судове рішення для прийняття ним нового судового рішення (ч.2, 3 ст. 429 ЦПК України, ч.1 ст. 467 КПК України, ч. 1 ст. 253 КАС України)
{підпункт 2.3.41 пункту 2.3 зі змінами згідно рішення зборів суддів №1 від 10.01.2019 р.}
2.3.42. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються слідчому судді визначеному автоматизованою системою.
2.3.43. У разі тривалої відсутності (більше двох місяців, а у виключних випадках за рішенням Зборів суддів) раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.40-2.3.43 пункту 2.3 цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду
{підпункт 2.3.43 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.44. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток 6), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.
Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями
2.3.45. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (головуючого судді або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді з метою заміни судді або суддів, що вибули».
{після підпункту 2.3.45 пункту 2.3 доповнено двома новими підпунктами (2.3.46-2.3.47) згідно рішення зборів суддів №3 від 30.09.2016 р.}
2.3.46. У разі надходження слідчому судді клопотання, яке повинно бути розглянуто негайно або в день надходження, і на момент його надходження слідчий суддя знаходився в судовому засіданні під час якого видалився до нарадчої кімнати до наступного дня, таке клопотання підлягає повторному автоматизованому розподілу.
2.3.47. У разі надходження слідчому судді клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке повинно бути розглянуто до закінчення строку дії попередньої ухвали, і на момент його надходження слідчий суддя знаходився в судовому засіданні під час якого видалився до нарадчої кімнати до наступного дня, таке клопотання підлягає повторному автоматизованому розподілу.
У зв’язку з чим підпункти 2.3.46. – 2.3.50. вважати підпунктами 2.3.48. – 2.3.52.

2.3.48. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи.
Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.
{абзац 1 підпункту 2.3.46 пункту 2.3 із змінами, згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.
У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.
Після усунення обставин, передбачених абзацом 2 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.
2.3.49. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 цих Засад».
2.3.50. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком 7 до цих Засад, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.
У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж зміна судді (суддів) у випадках передбачених пунктам 2.3.45 цих Засад здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів)
2.3.51. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 13), що автоматично створюється автоматизованою системою.
Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.
{абзац 1 підпункту 2.3.49 пункту 2.3 із змінами, згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}
2.3.52. Результатом повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді є протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 9), що автоматично створюється автоматизованою системою.
Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторне автоматичне визначення запасного (слідчого) судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного (слідчого) судді за випадковим числом; підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; тривалість автоматичного розподілу.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.
Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи
2.3.53. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цих Засад фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.
Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.
2.3.54. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.50 пункту 2.3 цих Засад обставин.
2.3.55. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.51 пункту 2.3 цих Засад, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в порядку, визначеному Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.
У випадку знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) здійснюється в день їх надходження в ручному режимі та проводиться консультантом суду, а у разі її відсутності – консультантом з кадрової роботи, між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з відображенням результатів розподілу в спеціальному журналі (форма і зміст якого затверджується зборами суддів).

2.3.56. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.51 пункту 2.3 цих Засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена цими Засадами інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.
Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями
2.3.57. У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.23 пункту 2.3 цих Засад автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду (додаток 10).
Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності); підстави проведення повторного автоматизованого розподілу (за наявності); причини неможливості автоматизованого розподілу судових справ; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.
2.3.58. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог цих Засад.
2.4. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)
2.4.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді.
2.4.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

2.5. Визначення присяжних
2.5.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.
Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.
2.5.2. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.
2.5.3. У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.
Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.
2.5.4. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.
Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.
Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.
2.5.5. Результатом визначення присяжних є протокол автоматичного визначення присяжних (додаток 11), що автоматично створюється автоматизованою системою.
2.5.6. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про загальний список присяжних; інформація щодо визначення присяжних згідно з пунктом 2.5.1 пункту 2.5 цих Засад за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.
Також автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення основних присяжних за випадковим числом; інформація про список присяжних, які залишились після визначення основних присяжних; інформація про визначення запасних присяжних за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.
У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних автоматизованою системою автоматично формуються відповідні звіти.
Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол визначення основних та запасних присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.
2.6. Визначення присяжних по цивільним справам в окремому провадженні
2.6.1. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, у кількості двох осіб.
Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.
2.6.2 Результатом визначення присяжних є протокол попереднього відбору присяжних(додаток 12), що автоматично створюється автоматизованою системою.
У разі необхідності заміни визначеного автоматизованою системою присяжного (перебування у відрядженні, відпустці, у випадку тимчасової непрацездатності тощо), здійснюється автоматичне визначення іншого присяжного.
2.6.3. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, у кількості двох осіб. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення присяжних: версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.
Доступ для коригування протоколу та звіту щодо визначення присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.
Доступ суддів до перегляду протоколу та звіту щодо визначення присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.
Протокол визначення присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.
Звіт про визначення присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.»
{пункт 2.6 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}
2.7. Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили
2.7.1. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.
Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків.
Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.
2.7.2. У Ковпаківському районному суді м.Суми, як суді першої інстанції до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:
у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;
у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
2.8. Надання інформації про стан розгляду судових справ
2.8.1. На виконання вимог закону надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.
2.8.2. Видача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства і Закону України "Про доступ до судових рішень".
2.8.3. Виконавчий документ формується в автоматизованій системі та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді (шляхом роздрукування оригіналу відповідного електронного документа суду).
2.8.4. На веб-порталі судової влади України щоденно оприлюднюється така інформація:
список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи). У разі, якщо суд розташований в декількох приміщеннях, у списку зазначається адреса приміщення суду. Для Ковпаківського районного суду м.Суми, як місцевого загального суду додатково зазначається форма судочинства;

список апеляційних скарг (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; сторони у судовій справі; дата надходження апеляційної скарги; дата надсилання судової справи до апеляційного суду). Такий список оприлюднюється на веб-сайті Ковпаківського районного суду м.Суми, як місцевого суду;

список автоматично розподілених судових справ (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; дата визначення складу суду; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи);

інформація щодо стадій розгляду судових справ.
Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.
Списки формуються автоматично на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.
2.9. Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах
2.9.1. Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до цих Засад, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).
Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.
Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.
З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в автоматизованій системі для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.
При роздруківці документа на кожній його сторінці автоматизованою системою автоматично зазначається штамп ЕЦП. Структура штампу ЕЦП є такою: автор підпису, дата підпису, ідентифікатор підпису.
У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.
2.9.2. Електронна картка судової справи разом з електронними документами, що додані до картки судової справи, автоматично пересилаються до центральної бази даних автоматизованої системи не рідше одного разу на дві години.
2.10. Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ
2.10.1. Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.
2.10.2. Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.
2.11. Підготовка статистичних даних
2.11.1. Автоматизована система забезпечує:
введення у повному обсязі первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи відповідними користувачами автоматизованої системи;
перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю введених первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи;
формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду;
перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних звітів суду;
зведення статистичних звітів та іншої статистичної інформації в автоматичному режимі;
формування узагальнюючих та аналітичних показників в автоматичному режимі;
передачу та отримання офіційних статистичних звітів у межах автоматизованої системи документообігу суду:
від місцевих судів до територіальних управлінь ДСА України;
формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду за будь-який період часу для отримання інформації про поточну ситуацію в суді з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур.
2.11.2. Форми статистичної звітності та періодичність їх подання затверджуються наказами ДСА України.
2.11.3. Електронний примірник кожного статистичного звіту зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП уповноваженої особи суду.
Доступ для коригування зазначеного статистичного звіту автоматично блокується автоматизованою системою.
Для кожного статистичного звіту автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор.
У такий спосіб створюються оригінали електронних статистичних звітів, які надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.
2.12. Передача судових справ до електронного архіву
2.12.1. До електронного архіву суду передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи.
III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування
3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.
3.2. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення і технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.
3.3. Для підтримки працездатності автоматизованої системи, моніторингу її функціонування суди надсилають до адміністратора автоматизованої системи базу даних автоматизованої системи суду не пізніше наступного робочого дня після отримання від адміністратора автоматизованої системи відповідного запиту.
3.4. Доручення адміністратора автоматизованої системи щодо порядку функціонування автоматизованої системи в судах є обов’язковими до виконання.
3.5. Збори суддів відповідного суду за необхідності заслуховують керівника апарату суду з питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження суддів.
3.6. Інформація щодо стану навантаження на кожного суддю відповідного суду є відкритою для суддів цього суду та не може бути обмежена.
IV. Прикінцеві та перехідні положення
4.1. Установити, що зміни, внесені до абзацу першого підпункту 2.3.49 пункту 2.3 цих Засад, вводяться в дію з 1 серпня 2016 року.
4.2. Установити, що зміни прийняті 18 березня 2016 року (відповідно до рішення зборів суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.03.2016 року №2) до цих Засад, вводяться в дію з 05 квітня 2016 року.
{доповнено розділомVI згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

Додаток 1
до підпункту 2.3.27 пункту 2.3

Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Головуючий суддя: _____________________________

Склад колегії суддів (за наявності):
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/

*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

Додаток 2
до підпункту 2.3.20 пункту 2.3


Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Головуючий суддя: __________________

Склад колегії суддів:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Підстави автоматичного визначення складу колегії:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/

*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.


Додаток 3
до підпункту 2.3.30 пункту 2.3


Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Головуючий суддя : __________________

Склад колегії суддів:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Нові (замінені, вилучені) судді:
________________________________
________________________________
________________________________
Підстави автоматичної зміни складу колегії:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)
/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/

*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

Додаток 4
до підпунктів 2.3.32, 2.3.37 пункту 2.3

Протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді
Найменування суду___________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Запасний (слідчий) суддя: __________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/


Додаток 5
до підпункту 2.3.34 пункту 2.3

Протокол заміни основного судді запасним суддею
Найменування суду ___________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основного суддю: _________________ замінено запасним суддею ____________________

Підстави заміни основного судді запасним суддею:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/


Додаток 6
до підпункту 2.3.44 пункту 2.3

Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду
Найменування суду___________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________

Склад колегії суддів (за наявності):
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Підстави передачі:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/

*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

Додаток 7
до підпункту 2.3.48 пункту 2.3

________________________
(назва суду)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
___________
(дата) № _____
Щодо призначення повторного
автоматизованого розподілу
судових справ
Обґрунтування призначення проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1. Відповідно до пункту ________ Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначити повторний автоматизований розподіл судової справи № __________.
2. __________________________________________________________________________________
(відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові)
прийняти це розпорядження до виконання під підпис.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
___________________________________________________________________________________.
(відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник апарату
Ознайомлений____________
(підпис) ________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)Додаток 8
до підпункту 2.3.51 пункту 2.3


Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Головуючий суддя: __________________

Склад колегії суддів (за наявності):
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/

*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.


Додаток 9
до підпункту 2.3.52 пункту 2.3

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді
Найменування суду____________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________

Підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/


Додаток 10
до підпункту 2.3.57 пункту 2.3


Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Автоматизований розподіл не відбувся з причин:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/


Додаток 11
до підпункту 2.5.5 пункту 2.5

Протокол автоматичного визначення присяжних
Найменування суду____________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основні присяжні:
________________________________
________________________________
________________________________

Запасні присяжні:
________________________________
________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/


Додаток 12
до підпункту 2.6.2 пункту 2.6

Протокол попереднього відбору присяжних
Найменування суду____________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи___________________
Номер провадження ___________________ (за наявності)
Суть судової справи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Попередньо відібрані присяжні:
1. ________________________________
2. ________________________________
Підстави виключення присяжних (за наявності):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ______________________ Прізвище, ініціали
(підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/

 
Додаток 13
до підпункту 2.3.51
пункту 2.3
Протокол повторного автоматизованого розподілу судової
справи між суддями
Найменування суду
____________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер судової справи __________________________
Номер провадження ______________________________ (за наявності)
Суть судової справи:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Головуючий суддя: _______________________________________________
Склад колегії суддів (за наявності):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Нові (замінені, вилучені) судді:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.
Посада уповноваженої особи апарату суду,
відповідальної за здійснення автоматизованого
розподілу судових справ ____________________________ Прізвище, ініціали
(підпис)
/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/