flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492


 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення зборів суддів Ковпаківського районного суду м.Суми від 17 липня 2015 року № 39.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням зборів суддів Ковпаківського районного суду м.Суми від 17 липня 2015 року №39.

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду м.Суми

Із змінами та доповненнями внесеними відповідно до рішення зборів суддів

Ковпаківського районного суду м. Суми

від 18.03.2016 року №2;

від 30.09.2016 року №3;

від 14.04.2017 року №5;

від 23.02.2018 року №2;

від 20.12.2018 року №12;

від 10.01.2019 року №1.

ЗМІСТ

  1. Загальні положення. 4

1.1.  Предмет регулювання. 4

1.2.  Визначення термінів. 4

1.3.  Цілі та завдання Положення. 6

1.4.  Особливості функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції ………………………………………………………………….……7

  1. Порядок функціонування автоматизованої системи. 8

2.1.  Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи. 9

2.2.  Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху. 10

2.3.  Розподіл судових справ між суддями. 11

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями………………………………….………………………………….…..12

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями  13

Автоматизований розподіл судових справ між суддями. 14

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні 18

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні 18

Визначення слідчого судді 19

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді 19

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями. 21

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи. 23

Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями. 24

2.4.  Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів) ………………………………………………………………………………...24

2.5.  Визначення присяжних. 25

2.6.  Визначення народних засідателів. 26

{викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}

2.7.  Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили. 27

2.8.  Надання інформації про стан розгляду судових справ. 28

2.9.  Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах  29

2.10.  Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ. 29

2.11.  Підготовка статистичних даних. 30

2.12.  Передача судових справ до електронного архіву. 31

III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування  …31

  1. IV. Прикінцеві та перехідні положення…………………………………..……31

Додаток 1. Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями…………………………………………………………………..……....32

Додаток 2  Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів…..33

Додаток 3  Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів …………..34

Додаток 4  Протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді …………………………………………………………………………………….35

Додаток 5  Протокол заміни основного судді запасним суддею …….……..36

Додаток 6  Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду ………………………………………………………………………………….…37

Додаток 7  Розпорядження щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ ……………………………………………………….38

Додаток 8  Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями…………………………………………………………….............. 39

Додаток 9  Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді ………………………………………………………………….40

Додаток 10  Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями …..…………………………………………….…………...41

Додаток 11  Протокол автоматичного визначення присяжних …….………..42

Додаток 12  Протокол автоматичного визначення народних засідателів …..43

{викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}

Додаток 13 Протокол повторного автоматизованого розподіл судової справи між суддями………………………………………………...……………………44

{викладено згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

 

  

  

 І. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду м. Суми (далі – Засади) розроблено відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів Україні від 02 квітня 2015 року № 5, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.1.                    Предмет регулювання

1.2.    Визначення термінів

автоматизована система – сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо;

автоматизоване робоче місце – програмно-апаратний комплекс, що складається з персональної електронної обчислювальної машини та інших пристроїв, прикладного програмного забезпечення загального призначення і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та призначений для автоматизації діяльності користувача системи в межах його повноважень та компетенції і діє у складі автоматизованої системи документообігу суду, в тому числі для обміну інформацією з іншими автоматизованими робочими місцями та (або) іншими автоматизованими системами із застосуванням каналів зв’язку;

автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка створила електронний документ;

адміністратор автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової інформаційної системи – далі ЄСІС) – державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке забезпечує:

технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому згідно з вимогами ЄСІС, виконує інші функції відповідно до розпоряджень ДСА України та взятих на себе договірних зобов'язань;

сервіс обміну обліково-інформаційними картками, електронними документами суду з центральною базою даних автоматизованої системи документообігу суду у відповідності до протоколів обміну, затверджених адміністратором автоматизованої системи;

вбудований редактор текстів – функціональна частина автоматизованої системи, що надає можливість створення та налаштування шаблонів документів, а також забезпечує виготовлення процесуальних та інших документів суду на підставі цих шаблонів в інтерфейсі текстового редактора;

виконавчий документ – виконавчий лист, наказ господарського суду, судовий наказ, ухвала, постанова суду у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях (справах) та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

електронний архів – відокремлена частина бази даних, що містить інформацію про судові справи та/або документи, передані до архіву суду, і не підлягає редагуванню;

комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

користувач автоматизованої системи – суддя, помічник судді, працівник апарату суду, технічний адміністратор (на підставі наказу керівника апарату суду);

оригінал електронного документа суду – електронний примірник документа суду з обов'язковими реквізитами, в тому числі з електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) автора, що не підлягає редагуванню;

оригінал електронного судового рішення – електронний примірник судового рішення з ЕЦП судді (головуючого судді або судді-доповідача у разі колегіального розгляду судової справи), що не підлягає редагуванню;

підсистема – виділений за певними ознаками модуль автоматизованої системи для вирішення конкретних завдань цієї системи, що встановлюється на кожному автоматизованому робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи користувача автоматизованої системи;

права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

провадження у судовій справі – сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом судової справи;

редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП;

суд – суд загальної юрисдикції, який розглядає справи в порядку адміністративного, господарського, кримінального або цивільного судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення;

судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;

судове рішення – процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ, окрема думка судді тощо);

реєстрація вхідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі факту надходження до суду судових справ та інших передбачених законом документів;

реєстрація вихідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі надсилання судом документів, виготовлених у суді;

технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора  автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за цією судовою установою.

{підпункт 1.2.1 пункту 1.2 доповнено абзацами двадцять п’ятим – двадцять сьомим, згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р. такого змісту:}

постійно-діюча колегія суддів - колегія суддів, що складається з основного складу та резервних суддів;

основний склад постійно-діючої колегії - визначений процесуальним законодавством кількісний склад суддів, які здійснюють розгляд справи по суті;

резервний суддя (резервні судді) постійно-діючої колегії - суддя (судді), який (які) залучаються на заміну судді (суддів) - члена (членів) основного складу постійно-діючої колегії (за винятком головуючого, судді- доповідача) у разі неможливості останнім (останніми) здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді (продовжувати розгляд) судових справ.».

 

1.3.         Цілі та завдання Засад

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

 

{підпункт 1.3.1 пункту 1.3 викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}

надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ Ковпаківським районним судом м.Суми у випадках, встановлених законом;

оприлюднення передбаченої цими Засадами інформації для розміщення на веб-сайті Ковпаківського районного суду м.Суми веб-порталу "Судова влада України";

виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених Ковпакивським районним судом м.Суми;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

передачу судових справ до електронного архіву.

своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

1.4.    Особливості функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Ковпаківського районного суду міста Суми (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.».

{підпункт 1.4.3 пункту 1.4 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

 

II. Порядок функціонування автоматизованої системи

Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в Ковпаківському районному суді м.Суми, а саме:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних засідателів;

{ викладено згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді (судді-доповідача), голови суду про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

передачу судових справ до електронного архіву;

надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

2.1.         Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.2.         Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

Реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файла.

Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри). Наприклад: 592/362/15.

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.

2.3. Розподіл судових справ між суддями

автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторного автоматизованого розподілу судових справ.

Збори суддів Ковпаківського районного суду міста Суми мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених цими Засадами.

{підпункт 2.3.2 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за сім календарних днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до дня відпочинку (незалежно від кількості днів відпочинку);

{підпункт 2.3.3 пункту 2.3 доповнено абзацом шостим згідно рішення зборів суддів №12 від 20.12.2018 р. у зв’язку з чим абзаци шостий- дванадцятий, вважати абзацами сьомим - тринадцятим}

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду), якщо її тривалість становитиме менше семи календарних днів;

 

за три робочі дні до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду),  якщо тривалість навчання, підвищення кваліфікації, тощо, становитиме більше семи календарних днів;

 

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

-   із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

 

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

{підпункт 2.3.9 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

{підпункт 2.3.10 пункту 2.3 виключено згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.50 пункту 2.3 цього Положення;

які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.

у разі повторного надходження до суду позовних заяв, з передбачених процесуальним законом підстав.

{підпункт 2.3.11 пункту 2.3 доповнено абзацом шостим згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

 

Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями, визначеними статтею 247 КПК України.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

            Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів (додаток 2), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення складу колегії суддів відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення складу колегії суддів; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.   

У разі коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за ,який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів, визначених відповідно до абзацу першого цього підпункту.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо)

Заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.20 пункту 2.3 цих Засад.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.20 пункту 2.3 цих Засад»

{підпункт 2.3.21 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цих Засад.

Не підлягають автоматизованому розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, які надійшли до суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.)

{підпункт 2.3.25 пункту 2.3 абзац третій виключено згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

            При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями Ковпаківського районного суду м. Суми. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності) за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів автоматизованої системи щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.

Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол  автоматичної зміни складу колегії суддів (додаток 3), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про зміну складу колегії суддів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичної зміни складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про зміну складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичної зміни складу колегії суддів; тривалість автоматичної зміни складу колегії суддів.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про зміну складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді

 

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення запасного судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення запасного судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про автоматичне визначення запасного судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо заміни основного судді запасним суддею автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол заміни основного судді запасним суддею роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про заміну основного судді запасним суддею може бути роздрукований для службового використання в суді.

Визначення слідчого судді

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення слідчого судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

{підпункт 2.3.39 пункту 2.3 зі змінами згідно рішення зборів суддів №1 від 10.01.2019 р.}

 

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 431-435,442 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

{абзац 4 підпункту 2.3.40 пункту 2.3 із змінами згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

{абзац 4 підпункт 2.3.40 пункту 2.3 зі змінами згідно рішення зборів суддів №1 від 10.01.2019 р.}

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

судові справи про адміністративні правопорушення, які були направлені суддею на доопрацювання та усунення недоліків, після їх повернення до суду передаються на розгляд тому ж судді, який повертав дані справи;

{ доповнено абзацом 8 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 згідно рішення зборів суддів №2 від 23.02.2018 р. (у зв’язку з чим абзаци восьмий – дванадцятий, вважати абзацами дев’ятим – тринадцятим)}

            зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;  

            заяви про відновлення втраченого судового провадження;

            заяви про забезпечення позову, доказів.

У випадку відсутності раніше визначеного судді (відрядження, навчання, відпустка тощо) передавати йому справи після його виходу на роботу, а в окремих випадках, які потребують негайного вирішення справи, передавати ці справи на автоматизований розподіл.

{підпункт 2.3.41 пункту 2.3 зі змінами згідно рішення зборів суддів №1 від 10.01.2019 р.}

{підпункт 2.3.43 пункту 2.3 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

{після підпункту 2.3.45 пункту 2.3 доповнено двома новими підпунктами (2.3.46-2.3.47) згідно рішення зборів суддів №3 від 30.09.2016 р.}

У зв’язку з чим підпункти 2.3.46. – 2.3.50. вважати підпунктами 2.3.48. – 2.3.52.

 

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

{абзац 1 підпункту 2.3.46 пункту 2.3 із змінами, згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

            Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

            У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

            Після усунення обставин, передбачених абзацом 2 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж зміна судді (суддів) у випадках передбачених пунктам 2.3.45 цих Засад здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів)

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

{абзац 1 підпункту 2.3.49 пункту 2.3 із змінами, згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторне автоматичне визначення запасного (слідчого) судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного (слідчого) судді за випадковим числом; підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; тривалість автоматичного розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

У випадку знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) здійснюється в день їх надходження в ручному режимі та проводиться консультантом суду, а у разі її відсутності – консультантом з кадрової роботи, між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з  відображенням результатів розподілу в спеціальному журналі (форма і зміст якого затверджується зборами суддів).

 

Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності); підстави проведення повторного автоматизованого розподілу (за наявності); причини неможливості автоматизованого розподілу судових справ; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.4.         Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

 

2.5.         Визначення присяжних

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Також автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення основних присяжних за випадковим числом; інформація про список присяжних, які залишились після визначення основних присяжних; інформація про визначення запасних присяжних за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних автоматизованою системою автоматично формуються відповідні звіти.

Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення основних та запасних присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.6.         Визначення присяжних по цивільним справам в окремому провадженні

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

У разі необхідності заміни визначеного автоматизованою системою присяжного (перебування у відрядженні, відпустці, у випадку тимчасової непрацездатності тощо), здійснюється автоматичне визначення іншого присяжного.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо визначення присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду протоколу та звіту щодо визначення присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.»

{пункт 2.6 викладено в новій редакції згідно рішення зборів суддів №5 від 14.04.2017 р.}

2.7.         Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків.

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

2.8.         Надання інформації про стан розгляду судових справ

список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи). У разі, якщо суд розташований в декількох приміщеннях, у списку зазначається адреса приміщення суду. Для Ковпаківського районного суду м.Суми, як місцевого загального суду додатково зазначається форма судочинства;

 

список апеляційних скарг (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; сторони у судовій справі; дата надходження апеляційної скарги; дата надсилання судової справи до апеляційного суду). Такий список оприлюднюється на веб-сайті Ковпаківського районного суду м.Суми, як місцевого суду;

 

список автоматично розподілених судових справ (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; дата визначення складу суду; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи);

 

інформація щодо стадій розгляду судових справ.

Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.

Списки формуються автоматично на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.

2.9.         Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах

Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.

З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в автоматизованій системі для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

При роздруківці документа на кожній його сторінці автоматизованою системою автоматично зазначається штамп ЕЦП. Структура штампу ЕЦП є такою: автор підпису, дата підпису, ідентифікатор підпису.

У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

2.10.    Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ

2.11.    Підготовка статистичних даних

введення у повному обсязі первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи відповідними користувачами автоматизованої системи;

перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю введених первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи;

формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду;

перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних звітів суду;

зведення статистичних звітів та іншої статистичної інформації в автоматичному режимі;

формування узагальнюючих та аналітичних показників в автоматичному режимі;

передачу та отримання офіційних статистичних звітів у межах автоматизованої системи документообігу суду:

від місцевих судів до територіальних управлінь ДСА України;

формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду за будь-який період часу для отримання інформації про поточну ситуацію в суді з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур.

Доступ для коригування зазначеного статистичного звіту автоматично блокується автоматизованою системою.

            Для кожного статистичного звіту автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор.

              У такий спосіб створюються оригінали електронних статистичних звітів, які надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

2.12.    Передача судових справ до електронного архіву

III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування

IV. Прикінцеві та перехідні положення

4.1. Установити, що зміни, внесені до абзацу першого підпункту 2.3.49 пункту 2.3 цих Засад, вводяться в дію з 1 серпня 2016 року.

4.2. Установити, що зміни прийняті 18 березня 2016 року (відповідно до рішення зборів суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.03.2016 року №2) до цих Засад, вводяться в дію з 05 квітня 2016 року.

{доповнено розділомVI згідно рішення зборів суддів №2 від 18.03.2016 р.}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до підпункту 2.3.27 пункту 2.3

 


Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя: _____________________________
                                                                                                              

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

Додаток 2

до підпункту 2.3.20 пункту 2.3

 


Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя: __________________
                                                                                              

Склад колегії суддів:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави автоматичного визначення складу колегії:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

Додаток 3

до підпункту 2.3.30 пункту 2.3

 


Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя : __________________
                                                                                                 

Склад колегії суддів:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Нові (замінені, вилучені) судді:

________________________________

________________________________

________________________________

Підстави автоматичної зміни складу колегії:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.


Додаток 4

до підпунктів 2.3.32, 2.3.37 пункту 2.3

 

Протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді

Найменування суду___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________
                                                                    

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

Додаток 5

до підпункту 2.3.34 пункту 2.3

 

Протокол заміни основного судді запасним суддею

Найменування суду ___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основного суддю: _________________ замінено запасним суддею ____________________
                                                                                                                                      

Підстави заміни основного судді запасним суддею:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

Додаток 6

до підпункту 2.3.44 пункту 2.3

 

Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду

Найменування суду___________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Головуючий суддя (суддя-доповідач*)): __________________
                                                                               

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави передачі:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

Додаток 7

до підпункту 2.3.48 пункту 2.3

 

________________________
(назва суду)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___________
      (дата) 

№ _____ 

Щодо призначення повторного
автоматизованого розподілу

судових справ

Обґрунтування призначення проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1. Відповідно до пункту ________ Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначити повторний автоматизований розподіл судової справи № __________.

2. __________________________________________________________________________________
                                                   (відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові)
прийняти це розпорядження до виконання під підпис.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
___________________________________________________________________________________.
                                      (відповідальна особа суду: посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівник апарату

Ознайомлений____________
                                   (підпис) 

________________________
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Додаток 8

до підпункту 2.3.51 пункту 2.3

 


Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Головуючий суддя: __________________
                                                                             

Склад колегії суддів (за наявності):

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 


*) Зазначається для судів апеляційної, касаційної інстанцій та Верховного Суду України.

 

 

Додаток 9

до підпункту 2.3.52 пункту 2.3

 

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Запасний (слідчий) суддя: __________________
                                                       

Підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

Додаток 10

до підпункту 2.3.57 пункту 2.3

 


Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями

Найменування суду__________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Автоматизований розподіл не відбувся з причин:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

Додаток 11

до підпункту 2.5.5 пункту 2.5

 

Протокол автоматичного визначення присяжних

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основні присяжні:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Запасні присяжні:

 ________________________________

 ________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

Додаток 12

до підпункту 2.6.2 пункту 2.6

 

Протокол автоматичного визначення народних засідателів

Найменування суду____________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи___________________

Номер провадження ___________________ (за наявності)

Суть судової справи:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Народні засідателі:

1. ________________________________

2. ________________________________

Підстави виключення народних засідателів (за наявності):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ  ______________________  Прізвище, ініціали
                                                                         (підпис)          

 

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

до підпункту 2.3.51

пункту 2.3

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової

справи між суддями

Найменування суду

____________________________________________________________________________

Єдиний унікальний номер судової справи __________________________

Номер провадження ______________________________ (за наявності)

Суть судової справи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Головуючий суддя: _______________________________________________

Склад колегії суддів (за наявності):

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Нові (замінені, вилучені) судді:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Підстави проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Посада уповноваженої особи апарату суду,

відповідальної за здійснення автоматизованого

розподілу судових справ ____________________________ Прізвище, ініціали

                                                                                  (підпис)

/дата внесення до системи автоматизованого розподілу/